Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Nhà máy Vedan tại Đồng Nai và cái chết của sông Thị Vải...
Nhận thức được môi trường an toàn bền vững là điều mà bất kỳ đất nước nào, chính phủ nào cũng phải cân nhắc, lựa chọn khi phát triển kinh tế đất nước. Sự thật là phát triển công nghiệp - kinh tế thách thức môi trường bền vững. Chính phủ luôn thận trọng và chỉ nhân nhượng có điều kiện ở mức giới hạn nhất.