Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Mưa

Hôm nay cơn mưa chiều
Từng chiếc lá lá rơi lìa cành
Giọt nước mát mát dâng mi buồn
Cùng mưa rơi rơi trong chiều tàn
Chiều đượm buồn