Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Lễ Xuất Gia, trước Lễ (2)
Chư tăng xuống núiPhật tử đến

Nhà bếp

Giới tử thay y lễ
Tụng kinh rải tâm từ trước lễ


Đón sư Viên Minh
Xin cha me

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét