Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Trú xứ cõi người

Một cuộc đời cùng sống và cùng làm được ngần ấy việc, rất nhiều việc. Phải là định mệnh đã tác thành và an bài.

Như là viết một tác phẩm bằng cả tâm, lực, và mồ hôi... cả nước mắt ứa ra và cả nuốt vào.

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Hoa Nhài Đêm, loài hoa của nỗi ưu phiền

Hoa Parijata, hoa Nhài đêm - hoa của nỗi buồnỞ Ấn độ có cây hoa linh thiêng rất phổ biến là cây Ashoka - cây hoa Vô Ưu.

Ấn Độ lại cũng có cây hoa thiêng khác là cây hoa Parijata là cây hoa của nỗi ưu phiền.

Tên hoa là hoa Nhài Đêm (Night -fowering Jasmin)