Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Phật giáo và chính trị

(Tạm dịch)

Đức Phật đã vượt ra ngoài tất cả các vấn đề thế tục, nhưng vẫn đưa ra lời khuyên đúng đắn về chính quyền (cho đến nay).

Đức Phật đến từ một giai cấp chiến binh và (vào thời ấy) cũng là tầng lớp của vua chúa và các tộc trưởng. Dù nguồn gốc và giai tầng cao quí, Ngài không bao giờ dùng ảnh hưởng của quyền lực chính trị ấy để hoằng pháp giáo lý của Ngài, và cũng không được phép giảng dạy giáo lý của Ngài để lạm dụng giành được quyền lực chính trị. Ngày nay, nhiều chính trị gia cố gắng kéo tên của Đức Phật vào chính trị bằng cách giới thiệu Ngài như là một người thuộc chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản, hoặc thậm chí là chủ nghĩa đế quốc. Họ đã quên rằng triết lý chính trị mới như chúng ta biết nó thực sự phát triển ở phương Tây sau thời Đức Phật. Những người cố gắng sử dụng tên của Đức Phật cho lợi thế của riêng cá nhân của họ phải nhớ rằng Đức Phật là Bậc Giác Ngộ Tối Thượng vượt ra ngoài tất cả các mối quan tâm của thế gian.